Sambac Jasmine 1G

Botanical Name:  Jasminimum sambac
Sambac Jasmine 1G [Jasminimum sambac]