Salt Bush 1G

Botanical Name:  Baccharis Halimifolia
Salt Bush 1G [Baccharis Halimifolia]