Salt Bush 3G

Botanical Name:  Baccharis Halimifolia
Salt Bush 3G [Baccharis Halimifolia]